ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವರ

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಬಲ್ಲಾರಿ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರ್ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಕಲಬುರಗಿ ನಗರವು ವಿಭಾಗದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

More …

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
ಡಾ. ಎನ್ ವಿ ಪ್ರಸಾದ್,ಭಾ.ಅ.ಸೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು.